TOP > English TOP > About us > Domestic bases

Domestic bases

domestic bases

Organization chart

Sapporo

Sapporo Branch 2F Studio Building, 18-35-87 Kita 9-jo Nishi, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido 060-0009

Akita

Akita Branch 34-6-1 Minokuchi, Soto Asahikawa, Akita-shi, Akita-ken 010-0802

Fukushima

Fukushima Branch 50-1 Hachimanzuka, Shimotoriwata, Fukushima-shi, Fukushima-ken 960-1106
Fukushima Plant 50-1 Hachimanzuka, Shimotoriwata, Fukushima-shi, Fukushima-ken 960-1106

Iwaki

Iwaki Plant 1-41 Yoshima Kogyo Danchi, Iwaki-shi, Fukushima-ken 970-1144
Iwaki Logistics Services 1-41 Yoshima Kogyo Danchi, Iwaki-shi, Fukushima-ken 970-1144

Sano

Tochigi Plant Sunline No. 112 Building, 1694-2 Namiki-cho, Sano-shi, Tochigi-ken 327-0002

Tokyo

Sankei Head Office 6F KDX Toyosu Grand Square, 1-7-12 Shinonome, Koto-ku, Tokyo 135-0062
Showroom (Tokyo) 2-12-39 Kita Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0061
Quality control 5F Sun East Tatsumi, 3-7-26 Tatsumi, Koto-ku, Tokyo 135-0053
Tokyo Sample Center 5F Sun East Tatsumi, 3-7-26 Tatsumi, Koto-ku, Tokyo 135-0053
Sankei Head Office
Niigata Branch 846-1 Shimochobu, Igarashi Shinden, Gosen-shi, Niigata-ken 959-1833

Takamatsu

Takamatsu Branch 1F, A 37-1 Takamatsu, Kahoku-shi, Ishikawa-ken 929-1215
Takamatsu Plant A 36-5, Takamatsu, Kahoku-shi, Ishikawa-ken 929-1215

Mikuni

Mikuni Plant (dye works) 21-7-4 Kurome, Mikuni-cho, Sakai-shi, Fukui-ken 913-0037
Mikuni Plant (tape) 21-7-4 Kurome, Mikuni-cho, Sakai-shi, Fukui-ken 913-0037
Mikuni Delivery Center 21-7-4 Kurome, Mikuni-cho, Sakai-shi, Fukui-ken 913-0037
Mikuni Print Center 21-7-4 Kurome, Mikuni-cho, Sakai-shi, Fukui-ken 913-0037
Sun Opera Plant 21-7-6 Kurome, Mikuni-cho, Sakai-shi, Fukui-ken 913-0037
EPS Mikuni (export logistics) 21-7-6 Kurome, Mikuni-cho, Sakai-shi, Fukui-ken 913-0037
Mikuni

Fukui

Fukui Delivery Center No. 70-1 Yamamuro-cho, Fukui-shi, Fukui-ken 910-0108
Fukusen Plant No. 70-1 Yamamuro-cho, Fukui-shi, Fukui-ken 910-0108
Maruoka Plant 4-16 Maruoka-cho Kasumi-cho, Sakai-shi, Fukui-ken 910-0231

Gifu

Gifu Branch 1F Sunline No. 101 Building, 2-45 Nakauzura, Gifu-shi, Gifu-ken 500-8288
Gifu Print Center 1F Sunline No. 101 Building, 2-45 Nakauzura, Gifu-shi, Gifu-ken 500-8288
Gifu Branch

Osaka

Osaka Branch 9F AD Building, 2-3-12 Minami Honmachi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka-fu 541-0054
Osaka Branch

Kobe

Kobe Branch 5F Kobe-Itomachi Building,121 Itomachi,Chuo-ku,Kobe-shi,Hyogo-ken 650-0032

Okayama

Okayama Branch 3F Kurashiki Fashion Center, 1-46 Kojimaeki-mae, Kurashiki-shi, Okayama-ken 711-0921

Fukuoka

Fukuoka Branch 6-12-55 Maidashi, Higashi-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka-ken 812-0054
Fukuoka Branch

Head office

Sankei Head Office 135-0062 6F KDX Toyosu Grand Square, 1-7-12 Shinonome, Koto-ku, Tokyo

Branches

Sapporo Branch 060-0009 2F Studio Building, 18-35-87 Kita 9-jo Nishi, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido
Akita Branch 010-0802 34-6-1 Minokuchi, Soto Asahikawa, Akita-shi, Akita-ken
Fukushima Branch 960-1106 50-1 Hachimanzuka, Shimotoriwata, Fukushima-shi, Fukushima-ken
Takamatsu Branch 929-1215 1F, A 37-1 Takamatsu, Kahoku-shi, Ishikawa-ken
Gifu Branch 500-8288 1F Sunline No. 101 Building, 2-45 Nakauzura, Gifu-shi, Gifu-ken
Osaka Branch 541-0054 9F AD Building, 2-3-12 Minami Honmachi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka-fu
Kobe Branch 650-0032 5F Kobe-Itomachi Building,121 Itomachi,Chuo-ku,Kobe-shi,Hyogo-ken
Okayama Branch 711-0921 3F Kurashiki Fashion Center, 1-46 Kojimaeki-mae, Kurashiki-shi, Okayama-ken
Fukuoka Branch 812-0054 6-12-55 Maidashi, Higashi-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka-ken 812-0054

Showroom & quality control

Showroom (Tokyo) 107-0061 2-12-39 Kita Aoyama, Minato-ku, Tokyo
Quality control 135-0053 5F Sun East Tatsumi, 3-7-26 Tatsumi, Koto-ku, Tokyo

Logistics and production bases

Fukushima Plant 960-1106 50-1 Hachimanzuka, Shimotoriwata, Fukushima-shi, Fukushima-ken
Iwaki Plant 970-1144 1-41 Yoshima Kogyo Danchi, Iwaki-shi, Fukushima-ken
Iwaki Logistics Services 970-1144 1-41 Yoshima Kogyo Danchi, Iwaki-shi, Fukushima-ken
Tochigi Plant 327-0002 Sunline No. 112 Building, 1694-2 Namiki-cho, Sano-shi, Tochigi-ken
Tokyo Sample Center 135-0053 5F Sun East Tatsumi, 3-7-26 Tatsumi, Koto-ku, Tokyo
Takamatsu Plant 929-1215 A 36-5, Takamatsu, Kahoku-shi, Ishikawa-ken
Mikuni Plant (dye works) 913-0037 21-7-4 Kurome, Mikuni-cho, Sakai-shi, Fukui-ken
Mikuni Plant (tape) 913-0037 21-7-4 Kurome, Mikuni-cho, Sakai-shi, Fukui-ken
Sun Opera Plant 913-0037 21-7-6 Kurome, Mikuni-cho, Sakai-shi, Fukui-ken
Mikuni Print Center 913-0037 21-7-6 Kurome, Mikuni-cho, Sakai-shi, Fukui-ken
Mikuni Delivery Center 913-0037 21-7-6 Kurome, Mikuni-cho, Sakai-shi, Fukui-ken
EPS Mikuni (export logistics) 913-0037 21-7-6 Kurome, Mikuni-cho, Sakai-shi, Fukui-ken
Fukusen Plant 910-0108 No. 70-1 Yamamuro-cho, Fukui-shi, Fukui-ken
Fukui Delivery Center 910-0108 No. 70-1 Yamamuro-cho, Fukui-shi, Fukui-ken
Maruoka Plant 910-0231 4-16 Maruoka-cho Kasumi-cho, Sakai-shi, Fukui-ken
Gifu Print Center 500-8288 1F Sunline No. 101 Building, 2-45 Nakauzura, Gifu-shi, Gifu-ken

このページの先頭へ